WordPress Developer

Các tài liệu nâng cao quan trọng để tự người dùng phát triển tính năng, thêm bớt, lược bỏ code và cách sử dụng, cách ghép lệnh...

Tài Liệu Tham Khảo (Codex)

Các tài liệu liên quan về: Functions, Hooks, Classes, Methods
Chủ đề
3
Bài viết
4
Chủ đề
3
Bài viết
4

Developer WordPress Theme

Các tài liệu để tự thiết kế và phát triển theme (giao diện) wordpress.
Chủ đề
3
Bài viết
11
Chủ đề
3
Bài viết
11

Developer Wordpress Plugins

Các tài liệu về thiết kế, chỉnh sửa và phát triển Plugins cho WordPress
Chủ đề
6
Bài viết
16
Chủ đề
6
Bài viết
16
Top